Name:  Viktor P 

ID #:     SZ 01060
Age:     16

Birth date: October 30, 2005 
Country: Ukraine
Community:  Zhytomyr Oblast