Name:  Viktoriya L

ID #:     SZ 01030
Age:     16

Birth date: September 2005 
Country: Ukraine
Community:  Zhytomyr Oblast