Name:  Vladyslava B

ID #:     ZL 01190
Age:  13

Birth date:  September 27, 2008 
Country: Ukraine
Community:  Zhytomyr Oblast